Estatuts i actes de reunions

Una entitat sense afany de lucre, que agrupa pares, mares i families de l'Escola, una associació comunicativa, participativa i per tant oberta a tothom.
El nostre objectiu fonamental és contribuir a la millora de la qualitat de l'ensenyament que reben els nens i les nenes de l'Escola Les Pinediques.
El nostre funcionament es basa en el diàleg i en la col·laboració amb els diversos sectors de la comunitat educativa.
L'AFA es financia mitjançant l'aportació d'una quota anual voluntaria per família. Ser soci de l'AFA és un benefici per a tothom, restar-ne al marge no beneficia a ningú.
 

Estatuts AFA Les Pinediques

Article 1

L'Associació de Families d'Alumnes del Col·legi Les Pinediques, o abreviadament AFA COL·LEGI LES PINEDIQUES està constituïda a la població de Taradell i es regeix per aquests estatuts, per la Llei orgànica 8/1985, de 3 de juliol, del dret a l'educació, el Decret 202/1987, de 19 de maig, del Departament d'Ensenyament i les restants disposicions d'aplicació, i subsidiàriament per la Llei 7/1997, de 18 de juny, d'associacions (DOGC 2423, d'1 de juliol).
 

ACTES DE LES REUNIONS I ASSEMBLEES

Acta reunió AFA 2.6.22