Consell Escolar

Què és el Consell Escolar?

El Consell Escolar és l’òrgan de participació en el control i gestió del centre dels diferents sectors que constitueixen la comunitat educativa. (equip directiu, mestres, pares i personal d’administració i serveis).

Qui forma part del Consell Escolar?

 • Permanent: Irene Cano, Marta Rovira, Gemma Clavero, Olga Mayans i Eva Sala.   
 • Econòmica: Lleïr Pladevall, Aleix Solà, Rosa Ventura, Toni Pérez, Olga Mayans i Eva Sala.
 • Menjador: Àngels Fabre i Eva Sala.   
 • Reutilització de llibres: Irene Cano, Marc Pérez, Albert Pujol, Olga Mayans i Eva Sala.   
 • Impuls de mesures educatives de foment de la igualtat real i efectiva entre homes i dones: Jordi Roca, Anna Maideu i David Altimir.
 • Consell Escolar Municipal: Anna Codina, Pep Eroles i Eva Sala.

Com es renova el Consell Escolar?

El procés de renovació dels membres del Consell Escolar es desenvolupa durant el primer trimestre de cada dos cursos acadèmics. El Consell escolar es renova per meitats cada dos anys, de forma alternativa.

Com és el funcionament del Consell Escolar?

El Consell Escolar es reuneix, com a mínim, una vegada al trimestre i sempre que el convoqui la directora o quan sigui sol·licitat per almenys un terç dels seus membres. En tot cas és preceptiu, a més, una reunió a principi de curs i una altra al final. L’assistència a les sessions del Consell escolar és obligatòria per a tots els seus membres.
El Consell Escolar adoptarà els acords per majoria simple excepte en els següents casos:

 • Aprovació del pressupost i de la seva execució, que es fa per majoria absoluta.
 • Aprovació del Projecte Educatiu i del Reglament de Règim Intern, i de les seves modificacions, que es fa per majoria de dos terços.

Quines competències té el Consell Escolar?

 • Formular propostes a l’equip directiu sobre la programació anual del centre i aprovar el projecte educatiu, sense perjudici de les competències del claustre de professors, en relació amb la planificació i l’organització docent.
 • Elaborar informes, a petició de l’Administració competent, sobre el funcionament del centre i sobre aspectes relacionats amb l’activitat d’aquest.
 • Participar en el procés d’admissió d’alumnes i vetllar perquè es realitzi amb subjecció a l’establert en aquesta Llei i en les disposicions que la desenvolupen.
 • Aprovar el Reglament de Règim Intern del centre.
 • Conèixer la resolució de conflictes disciplinaris i la imposició de sancions, i vetllar perquè aquestes s’atinguin a la normativa vigent.
 • Aprovar el projecte de pressupost del centre i la seva liquidació.
 • Promoure la conservació i la renovació de les instal·lacions i de l’equipament escolar.
 • Proposar les directrius per a la col·laboració, amb finalitats educatives i culturals, amb altres centres, entitats i organismes.
 • Analitzar i valorar el funcionament general del centre, l’evolució del rendiment escolar i els resultats de l’avaluació del centre que realitzi l’Administració educativa.
 • Ser informat de la proposta a l’Administració educativa del nomenament i la cessació dels membres de l’equip directiu.
 • Proposar mesures i iniciatives que afavoreixin la convivència al centre.

Qui es pot presentar com a candidat del sector de pares i mares d’alumnes?  Tots el pares, mares i tutors legals, els fills dels quals estiguin matriculats en el centre en el moment de la convocatòria de les eleccions.

Durant quant temps s’és membre del Consell Escolar?  La condició de membre electe del consell escolar del centre dura per quatre anys. Cada dos anys es renova la meitat dels membres representants del professorat i la meitat dels membres representants dels pares d'alumnes, sens perjudici que es puguin cobrir d'immediat les vacants que es produeixin.

Qui  té dret a votar d’aquest sector? Poden votar el pare i la mare o tutor o tutora respectiu, llevat que la pàtria potestat de l'alumne/a estigui conferida en exclusiva al pare o a la mare, cas en el qual només aquest o aquesta té dret a vot.

Quins són els horaris del Consell Escolar de la nostra escola? Es reuneix un cop cada trimestre i al inici i a final de curs. Les reunions es fan a l’escola de primària i durant el curs passat es van fer a 2/4 de 7h del vespre

Actes del curs 2018-2019

Reunió del 7 de novembre de 2018

Reunió del 31 de gener de 2019

Reunió del 2 d'abril de 2019