Menjador i migdia

El servei de menjador que s’ofereix a l’escola a través de l’AMPA el porta l’empresa  7 i Tria.

L’equip 7 i Tria és titular de la concessió administrativa atorgada pel Consell Comarcal d’Osona per a la Gestió del Servei Públic del Menjador Escolar.

Les famílies usuàries d’aquest servei abonen a l’empresa l’import corresponent. L’AMPA no obté per aquest servei cap tipus d’ingrés ni de despesa.
Hi ha l’usuari fix que utilitza aquest servei com a mínim 4 dies a la setmana, al llarg de tot el curs li surt a 6,20€/dia. L’usuari fix discontinu que utilitza el servei 3 dies fixos a la setmana li costa 6,50€/dia. I l’usuari esporàdic que paga 6,80€/dia. En aquests preus són amb l’IVA inclòs i hi ha l’aigua embotellada.

La forma de pagament és la següent:

  • Els alumnes esporàdics se’ls cobrarà mitjançant domiciliació bancària (a mes vençut) o amb targeta bancària a través de la web  http://www.7itria.cat
  • Els alumnes fixos se’ls cobrarà mitjançament dominiciliació bancària durant els primers dies de mes (del 5 al 15).

Quan un nen no pot assistir al menjador, si s’avisa abans de les 9:45 del matí del mateix dia se’ls retornarà l’import del menú 3,36€.

A les excursions i colònies es retornarà el 100% del menú.

En cas de malaltia amb justificant mèdic es retornarà el 100% del menú.

Aconsellem, encara que els vostres infants no es quedin a dinar al menjador, que empleneu el full corresponent a Esporàdics menjador per si es dóna el cas que algun dia es quedessin a dinar.

L’horari del menjador al parvulari és de 2 torns. Els de P3 que dinen de 2/4 d’1 a 2/4 de 2h i els nens i nens de P4 i P5 que dinen de 2/4 de 2 a 2/4 de 3h. Pel que fa als nens i nenes de primària dinen tots junts,a mb un sol torn, d’1 a 2h.

El monitoratge és el següent:

  • P3: la Saray i la Sílvia
  • P4 : la Mila i la Núria.A
  • P5: la Tita i la Nuri
  • 1er i 2on CI : la Cris i la Clàudia
  • 3er i 4art CM:
  • 5è i 6è: la Maria

Amb el suport de l’Eloi, el coordinador, de 3er a 6è.

El contacte del coordinador, l’Eloi és 685189823 i eloi@quiralia.cat

Figura administrativa encarregada de gestionar tot allò referent als deutes i pagaments de menjador a la comarca d’Osona:

 • Atendre dubtes i consultes entorn als deutes
 • Trucar i informar a usuaris amb deutes pendents
 • Fer un seguiment dels pagaments i compormisos

Responsable Lídia Ricart:  689781173 – 938514855 – lidia@quiralia.cat

Associació de Mares i Pares d'Alumnes de l'Escola les Pinediques